نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه سمت در انجمن
آقاي دكتر عباس نجفي‌زاده استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان واستاد مؤسسه آموزش عالی صنعتی فولاد رئيس هيأت مديره
آقاي مهندس مصطفي علي‌اكبريان مديرعامل شركت توسعه راه سبز فولادين نائب رئيس هيأت مديره
آقاي دكتر علي شفيعي استاد دانشگاه صنعتي اصفهان دبير و عضو هيات مديره
آقاي مهندس عبداله اعزازي اردي مديرعامل شركت آميار پولاد مدیر اجرائی و عضو هيأت مديره
آقاي مهندس محمدحسن جولازاده رئيس هيأت مديره شركت آژينه گستر اسپادانا خزانه دار و عضو هيأت مديره
آقای دکتر بهرام سبحانی مديرعامل شركت فولاد مباركه اصفهان عضو هيأت مديره
آقاي مهندس احمد احمدي مدير برنامه‌ريزي و پژوهش شركت ملي فولاد ايران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس جلال آقا بابا مديرپژوهش، فناوري و بومي‌سازي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان عضو هيأت مديره
آقاي مهندس محمد رضا حاج لطفعليا مدير طرح و توسعه شركت فولاد آلياژي ايران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس محمد نيكوكار معاون بهره برداري شركت فولاد خوزستان عضو هيأت مديره
آقاي دكتر محمد رضا سلطاني مشاور معاونت برنامه‌ريزي و توسعه شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس سيروس مؤتمن معاون سرمايه‌گذاري، برنامه‌ريزي و توسعه شركت پرشيا فلز اسپادانا عضو هيأت مديره
آقاي مهندس عبدالمهدي اجلالي رئيس هيات مديره شركت صنایع متالوژي مصمم اصفهان عضو هيأت مديره
آقاي مهندس سیدعلي اصغر خبيري مدير پروژه‌هاي شركت ايساتيس پوياي ايرانيان عضو هيأت مديره
آقاي دكتر حسين يوزباشي زاده استاد دانشگاه صنعتي شريف عضو هيأت مديره
آقاي دكتر سيد احمد جنابعلي جهرمي استاد دانشگاه شيراز عضو هيأت مديره
آقاي دكتر چنگيز دهقانيان استاد دانشگاه تهران عضو هيأت مديره
آقاي مهندس احمد شريفي بازنشسته شرکت ملی فولاد ایران بازرس اصلي