شما می توانید با دفتر مرکزی انجمن آهن و فولاد ایران از طریق زیرتماس حاصل نمایید:

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان،شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان، پارك علم و فناوري شيخ بهايي، انجمن آهن وفولاد ايران کد پستی ٨٣١١١-٨٤١٥٦
تلفن:
031-33932121-25
دورنما:
031-33932124
آدرس پست الکترونیکی: info@issiran.com