شما می توانید با دفتر مرکزی انجمن آهن و فولاد ایران از طریق زیرتماس حاصل نمایید:

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتي اصفهان،شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان، پارك علم و فناوري شيخ بهايي، انجمن آهن وفولاد ايران کد پستی ٨٣١١١-٨٤١٥٦
تلفن:4-33932121-031
دورنما: 33932124-031
آدرس پست الکترونیکی: info@issiran.com