نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
كامبيز رضائيان پور شركت ايران خودرو-قالبهاي صنعتي
رضا وفايي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
عباس اكبرزاده چنگيز دانشگاه صنعتي شريف
حسين تويسركاني دانشگاه صنعتي اصفهان
كمال جانقربان دانشگاه شيراز
حسن باقري جبلي شركت فولاد مباركه
محمد حسين شريعت دانشگاه شيراز
محمد محسن مشكسار دانشگاه شيراز
عباس زارعي هنزكي دانشگاه تهران
ميرمصطفي حسينيون مركز پژوهش ومهندسي جوش ايران
محمد كرمي نژاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
علي اكبر اكرامي دانشگاه صنعتي شريف
محمود نيلي احمد آبادي دانشگاه تهران
اكبر زمانيان شركت مهندسي ساخت ميلاد
سيدمحمدعلي بوترابي دانشگاه علم و صنعت ايران
شمس الدين ميردامادي دانشگاه علم و صنعت ايران
ايرج ابراهيمي شركت بهرام سير
محمود كاوياني شركت سديد ريخته گر
فرهاد گلستاني فرد دانشگاه علم و صنعت ايران
عيسي حريرفروش اتحاديه طلا و جواهرايران