نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
ابراهيم زاده اصفهاني شهرزاد انجمن آهن وفولاد ايران
ابراهيمي رضا دانشگاه آزاد نجف آباد
ابراهيمي رامين دانشگاه شيراز
ابراهيمي عليرضا دانشگاه صنعي سهند تبريز
ابراهيمي غلامرضا شركت ملي فولاد ايران
ابطحي زاده عليرضا كارگاه ريخته گري و ذوب فلزات
ابوطالبي محمد رضا دانشگاه علم و صنعت ايران
اجلالي عبدالمهدي صنایع متالورژی مصمم اصفهان
احتياطي امير شركت بازرگاني ابراهيم احتياطي
احتياطي رضا شركت سمبل تجارت آريا
احسان پور ايمان شركت نورد فولاد كرمانشاه
احسني عليرضا شركت فولاد زنجاني
احمدي سيد احسان مجتمع فولاد اسفراين
احمدي احمد شركت ملي فولاد ايران
احمدي سيدابوالفضل شركت مهندسي مشاور جوش گستر توس
احمدي فرهاد شركت فرآورده هاي نسوز ايران
احمدي ندا شركت مهندسي قائم سپاهان
احمدي سيدابوالفضل مرگز آموزش عالي فني ثامن
احمدي اشکفتکي مهدي موسسه آموزش عالي صنعتي فولاد
احمدي ديزگاه حافظ پژوهشگاه علوم و فناوري خودروها