نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
Mr. FEI FENG Nantong yangzi carbon
احمد جعفرزاده مرندي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
داود جزايري مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
داور آصف شركت مهندسي قائم سپاهان
شهرام عباسي باغبهادراني مهندسي قائم سپاهان
احمد حيدري شركت مهندسي قائم سپاهان
حامد ثابت دانشگاه آزاد كرج
عليرضا خاني شركت فولاد آلياژي ايران
احمد تحويليان هسا
حسن شريفي دانشگاه صنعتي شريف
فضل الله شاه محمديان دانشگاه آزاد نجف آباد
مسعود كثيري دانشگاه آزاد نجف آباد
جعفر صفريان دستجردي دانشگاه صنعتي اصفهان
سيدعليرضا پيشگوئي شركت چكامه
حميد مهدوي شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
نادر افشار نسيم زنده رود
محسن توسلي شركت فولاد آلياژي ايران
محمد علي جعفرزاده شركت فولاد آلياژي ايران
سيد عيسي ساداتي صنايع فولاد مازندران
عسگري اكبرزاده صنايع فولاد مازندران