نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
حسين ساعتچي شركت عمليات حرارتي اميركبير
حسين ادريس دانشگاه صنعتي اصفهان
محمد صادق چيت ساز مركز خدمات فولاد ايران
بهزاد نيرومند دانشگاه صنعتي اصفهان
امير حسيني كلورزي رايان مواد جنوب
ميترا سيدي شركت ايران غلتك
محمود شريعتي دانشگاه شاهرود
مسعود صفار شركت فولاد خوزستان
احسان عباد اصفهاني شركت سهامي ذوب آهن اصفهان
سمير پيرزاد شركت احياء فولاد سپاهان
يداله حاج هاشمي شركت فولاد خوزستان
علي كيان ارثي دانشگاه صنعتي مالك اشتر
رضا ابراهيمي دانشگاه آزاد نجف آباد
احمد رحيمي مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
سعادت رئيسي دهكردي مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
سيد احسان احمدي مجتمع فولاد اسفراين
محمد حسين موسوي مجتمع فولاد آلياژي اصفهان
سياوش كلانتري دانشگاه آزاد نجف آباد
اسدالله فرشاد شركت فولاد آلياژي ايران
اسماعيل پاپائي شركت ملي فولاد ايران