نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
Mr. FEI FENG Nantong yangzi carbon
حامد آب بندي دانشگاه آزاد نجف آباد
محسن آخوندي دانشگاه صنعتي اصفهان
بابك آذري كي دانشگاه آزاد واحد يزد
ايمان آذري پور دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
مريم آراسته دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدي آراسته دانشگاه صنعتي اصفهان
سيديوسف آرمن دانشگاه سيستان و بلوچستان
داود آصفي دانشگاه يزد
بهروز آقا براري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
سجاد آقا زاده دانشگاه تهران
محمد حسين آقا قدير دانشگاه آزاد نجف آباد
مصطفي آقائي ساماني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
سعيد آقابابايي دانشگاه آزاد نجف آباد
بهروز آقاجاني دانشگاه آزاد نجف آباد
حسين آقاجاني دانشگاه بوعلي سينا همدان
محسن آقاخاني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
محمدعلي آقاخاني دانشگاه آزاد خميني شهر
محسن آقاداودي دانشگاه آزاد نجف آباد
فرهاد آقاعلي رويا دانشگاه آزاد نجف آباد