نام و نام خانوادگی شرکت/دانشگاه
Mr. FEI FENG Nantong yangzi carbon
محمدحسين احمدي دانشگاه صنعتي اصفهان
رسول حقاني دانشگاه آزاد نجف آباد
كمال عابدي دانشگاه آزاد نجف آباد
سعيد آقابابايي دانشگاه آزاد نجف آباد
عليرضا علي اكبرسيچاني دانشگاه آزاد نجف آباد
محمودرضا سحرخيز دانشگاه صنعتي مالك اشتر
محمود احمديان دانشگاه صنعتي اصفهان
رامين مهدي پور دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدي خدايي دانشگاه آزاد نجف آباد
حميد چوپاني دانشگاه آزاد نجف آباد
محمد براتي سده دانشگاه آزاد نجف آباد
احمد ضيائي دانشگاه آزاد نجف آباد
علي عسگري دانشگاه آزاد نجف آباد
شاهد مؤتمن دانشگاه آزاد نجف آباد
رضا ايمانيان دانشگاه آزاد نجف آباد
فاطمه اصغرزاده جاويد دانشگاه آزاد نجف آباد
پژمان شيباني دانشگاه آزاد نجف آباد
جواد دهقاني دانشگاه آزاد نجف آباد
مهدي ايرانپور دانشگاه آزاد نجف آباد