انجمن آهن و فولاد ایران


شما می توانید با دفتر مرکزی انجمن آهن و فولاد ایران از طریق زیرتماس حاصل نمایید:

اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
خیابان 12- پلاک A306
کدپستی 83228-84156

تلفن:
031-33932121-24
دورنما:
031-33932125
آدرس پست الکترونیکی: info@issiran.com