انجمن آهن و فولاد ایران


عنوان تاريخ برگزاري محل اجرا
دومين نمايشگاه بين‌المللي صنايع فولاد26-30 دي‌ماه 1379اصفهان- محل دائمي نمايشگاه‌هاي استان اصفهان
سومين نمايشگاه بين‌المللي صنايع فولاد24-28 دي‌ماه 1380اصفهان- محل دائمي نمايشگاه‌هاي استان اصفهان
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 793-5 اسفندماه 1379اهواز- شركت فولاد خوزستان
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 801-3 اسفندماه 1380اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8111-13 اسفندماه 1381اصفهان- شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8228-30 بهمن‌ماه 1382يزد- بافق- شركت سنگ آهن مركزي ايران
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8311-14 اسفندماه 1383يزد- شركت فولاد آلياژي ايران
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 849-11 اسفندماه 1384اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 858-10 اسفندماه 1385تهران- دانشگاه صنعتي اميركبير
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8630 بهمن لغايت 2 اسفندماه 1386بندرعباس- منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8713-16 اسفندماه 87اهواز- دانشگاه شهيد چمران
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8811-13 اسفندماه 88يزد- شركت فولاد آلياژي ايران
نمايشگاه بين‌المللي فولاد 8910 و 11 اسفندماه 89اصفهان- شركت سهامي ذوب‌آهن اصفهان
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 909 و10 اسفندماه 90اصفهان- مجتمع نگین نقش جهان
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 911 و 2 اسفندماه 91اهواز- شرکت فولاد خوزستان
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 926 و7 اسفند ماه 92بندرعباس- محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 935 و 6 اسفند ماه 93اردکان- مجتمع معدنی و صنعتی اردکان
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 944 -6 اسفند ماه 94کیش- مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 9510 و 11 اسفندماه 95 تبریز- مرکز نمایشگاه های بین المللی تبریز
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 968 -9 اسفند ماه 96کیش- مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش
نمایشگاه بین‌المللی فولاد 9730 بهمن و 1 اسفند 97کیش- مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش
نمایشگاه بین المللی فولاد 9814 الی 16 مهرماه 99کیش- مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش
نمایشگاه بین المللی فولاد 40023 الی 25 آذرماه 1400 کیش- مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش