انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
رضائيان پور كامبيز شركت ايران خودرو-قالبهاي صنعتي
وفايي رضا دانشگاه صنعتي مالك اشتر
اكبرزاده چنگيز عباس دانشگاه صنعتي شريف
تويسركاني حسين دانشگاه صنعتي اصفهان
جانقربان كمال دانشگاه شيراز
باقري جبلي حسن شركت فولاد مباركه
شريعت محمد حسين دانشگاه شيراز
مشكسار محمد محسن دانشگاه شيراز
زارعي هنزكي عباس دانشگاه تهران
حسينيون ميرمصطفي مركز پژوهش ومهندسي جوش ايران
كرمي نژاد محمد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اكرامي علي اكبر دانشگاه صنعتي شريف
نيلي احمد آبادي محمود دانشگاه تهران
زمانيان اكبر شركت مهندسي ساخت ميلاد
بوترابي سيدمحمدعلي دانشگاه علم و صنعت ايران
ميردامادي شمس الدين دانشگاه علم و صنعت ايران
ابراهيمي ايرج شركت بهرام سير
كاوياني محمود شركت سديد ريخته گر
گلستاني فرد فرهاد دانشگاه علم و صنعت ايران
حريرفروش عيسي اتحاديه طلا و جواهرايران