انجمن آهن و فولاد ایران


نام خانوادگی نام شرکت/دانشگاه
اصلاني شهرام انجمن آهن و فولاد ايران
اصلاني بابك شركت فولاد نيما
اعتدال پور مريم انجمن آهن و فولاد ايران
اعتماد اعجازي سيد محمد شرکتها
اعزازي اردي عبدالله شركت مهندسي آميار فولاد
افشار نادر نسيم زنده رود
اقتصادي فريد كارگاه صنايع مفتولي شهريار
اقدام دوست بهمن شرکتها
اكبرزاده عسگري صنايع فولاد مازندران
اكبري فخر آبادي غلامحسين دانشگاه كرمان
امامي فرد محمد رضا شركت فرآورده هاي نسوز ايران
امانت بهزاد شركت موتوژن
اميدي مهدي دانشگاه آزاد نجف آباد
اميراني محمد طراح قالب
اميرشعربافي ايوب شركت فولاد آساب تبريز
اميرفتاحي رسول دانشكده برق و كامپيوتر
اميري علي دانشگاه آزاد نجف آباد
امين محمد حسن پژوهشگاه مواد و انرژي
امين ابراهيم آبادي محمد حسن پژوهشگاه مواد و انرژي
امين فر احمد شركت ملي فولاد ايران